BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1898 TCT/NV6
V/v Xử lý thuế đối với trường hợp mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục thuế nhận được Công văn số 14/CV ngày 23/5/2003 của công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp Điện hỏi về việc mua vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất. Theo trình bày của Công ty thì hàng hoá Công ty thực mua, có nhập kho và hạch toán kế toán, nay một số doanh nghiệp bán hàng cho công ty đã bỏ trốn. Thay cho việc trả lời, Tổng cục thuế kèm theo công văn này bảo sao các công văn trả lời về trường hợp tương tự đó là:

- Công văn số 1509 TCT/ AC ngày 12/4/2000 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý hoá đơn mua hàng do bên bán trốn thuế.

- Công văn số 3989 TCT/NV6 ngày 24/10/2002 của Tổng cục thuế gửi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý hoàn thuế đầu vào đối với Công ty TNHH XD điện TM Khang Nam khi mua hàng của các doanh nghiệp bỏ trốn.

- Đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể từng trường hợp mua hàng hoá, nếu thực tế công ty có mua hàng trước ngày cơ quan thuế thông báo về việc đơn vị bán hàng bỏ trốn, hàng hoá mua có nhập kho và hạch toán kế toán theo quy định thì giải quyết khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT và chấp nhận tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương