BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1898/TCT-TTr
V/v xác định quỹ lương năm 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trảlời công văn số 1158/CT-TTra ngày 06/09/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Phước đềnghị hướng dẫn về việc thực hiện chính sách xác định quỹ lương năm 2006, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Côngty Cao Su Lộc Ninh là đơn vị thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Quỹ tiền lương của Công ty do tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao. Năm 2006, Công ty xác định quỹ lương trên cơ sở số kế hoạch. Căn cứ theo hướngdẫn tại Phần C, Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/1/2001 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiềnlương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước, đề nghị Cục thuế yêu cầu công tygiải trình. Trong trường hợp kết thúc năm tài chính tập đoàn Công nghiệp Cao suViệt Nam đã tiến hành quyết toán quỹ tiền lương năm 2006 cho Công ty Cao su LộcNinh theo đúng chế độ quy định thì được xác định là khoản chi phí hợp lý khixác định thu nhập chịu thuế.

Căncứ theo quy định tại điểm 5, mục IV, Phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ:“5. Cơ sở kinh doanh sau khi đã nộp tờ khai quyếttoán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế mới phát hiện ra sai sót vàcần điều chỉnh số liệu thì xử lý như sau: 5.2 Nếu quá thời hạn nộp tờ khaiquyết toán thuế … thì cơ sở kinh doanh nộp tờ khai quyết toán thuế điều chỉnhthay thế tờ khai quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế và nộp thuế theo tờkhai quyết toán thuế điều chỉnh, đồng thời nộp phạt về hành vi chậm nộp tờ khaiquyết toán thuế”, trường hợp sau khi có văn bản quyết toán tiền lương theođúng chế độ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Lộc Ninhkhông thực hiện điều chỉnh báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế TNDNthì Cục thuế ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tình Bình Phước được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTr. (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương