THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1898/TTg-QHQT
V/v đầu tư xây dựng Cụm nhà máy thủy điện Xê-ca-mản 1 và Xan-xay tại trung Lào

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Sông Đà;
- Công ty Cổ phần Điện Việt-Lào.

Xét đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 8272/BKH-TĐ &GSĐT ngày 09 tháng 11 năm 2007 về việc triểnkhai dự án cụm thủy điện Xê-ca-mản 1 và Xê-ca-mản Xan-xay tại Lào, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cấp Giấy chứng nhậnđầu tư sang Lào cho Công ty Cổ phần Điện Việt-Lào (Nhà đầu tư) để triển khaithực hiện Dự án cụm thủy điện Xê-ca-mản 1 (gồm công trình thủy điện Xê-ca-mản 1và công trình thủy điện Xê-ca-mản Xan-xay) và giao Bộ Kế hoạch đầu tư thực hiện.

2. Giao Ngân hàng Phát triểnViệt Nam cho Nhà đầu tư được vay 30% tổng vốn đầu tư Dự án cụm thủy điệnXê-ca-mản 1.

3. Giao Bộ Tài chính bảo lãnhcác khoản vay trong nước và ngoài nước của Nhà đầu tư.

4. Nhà đầu tư và Tổng công tySông Đà tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan và có các giải pháp,biện pháp đảm bảo chất lượng các công trình, nâng cao các chỉ tiêu hiệu quả tàichính của Dự án và chịu trách nhiệm về nội dung Hợp đồng BOT và hiệu quả đầu tưcủa các công trình.

5. Giao Bộ Công Thương chỉ đạoTập đoàn Điện lực Việt Nam và Nhà đầu tư sớm thỏa thuận về giá mua điện để làmcơ sở triển khai Dự án.

6. Giao Bộ Tư pháp phối hợp vớicác cơ quan có liên quan phía Việt Nam hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ, tàiliệu để sớm ký kết Hợp đồng BOT với đối tác Lào.

7. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam giám sát, kiểm tra việc chuyển tiền ra nước ngoài của Nhà đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg Chính phủ: Nguyễn Sinh Hùng;
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b)./. 25.

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng