BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1899/BXD-QLN
V/v: Hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg cho các hộ đang cư trú tại các xã thuộc thị xã, thị trấn.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng Cao Bằng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 884/SXD-HTKT ngày15/9/2010 của Sở Xây dựng Cao Bằng xin ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ nhà ở chocác hộ nghèo đang cư trú tại các xã thuộc thị xã, thị trấn theo Quyết định số167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộnghèo về nhà ở (sau đây gọi tắt là Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ) Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg thì các hộthuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở đang cư trú tại khu vực không phải là đôthị. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay tại một số thị xã và thị trấn (là khu vựcđô thị) vẫn có các xã hoặc thôn, bản trực thuộc. Tại đây còn một bộ phận hộnghèo đang sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp có khó khăn về nhàở cần được hỗ trợ để họ có cuộc sống an toàn, ổn định.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng Chính phủ chophép bổ sung số hộ nói trên vào diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyếtđịnh số 167/2008/ QĐ-TTg. Khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựngsẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể để các địa phươngtriển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam