BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1899 TCT/NV5
V/v chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 513/CT-ĐTNN ngày 24/4/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về vướng mắc khi thực hiện việc đăng ký chuyển lỗ theo quy định tại công văn số 7203 TC/TCT ngày 1/8/2001 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với khoản lỗ phát sinh từ năm tài chính 1997-2000 thì doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký chuyển lỗ theo đúng hướng dẫn tại công văn số 7203 TC/TCT ngày 1/8/2001 của Bộ Tài chính nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ hai điều kiện quy định tại công văn số 7203 TC/TCT nêu trên.

Đối với khoản lỗ phát sinh kể từ năm tài chính 2000 (áp dụng đối với doanh nghiệp mà năm tài chính 2000 khác với năm dương lịch và kết thúc vào thời điểm sau ngày Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành) thì việc chuyển lỗ và đăng ký chuyển lỗ thực hiện theo đúng hướng dẫn tại thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến