VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1899/VPCP-KGVX
V/v tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Festival văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2010.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại văn bản số 794/BVHTTDL-VP ngày 16 tháng 3 năm 2010 về việcỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịpFestival văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2010, Phó Thủ tướngthường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh BắcNinh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân sự kiện trên, thời lượng 15 phút vàotối ngày 17 tháng 4 năm 2010, tại thành phố Bắc Ninh.

Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiệntheo đúng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ vềquản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ