BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18TC/TCT
V/v Phân loại mã số, mức thuế nhập khẩu mặt hàng động cơ điện

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Phát triển sản xuất -XNK và dịch vụ
( Số 347 Đội Cấn - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội )

Trả lời công văn ngày 06/12/2002 của Công ty TNHH Phát triển Sản xuất XNK và dịch vụ về việc phân loại mã số thuế cho mặt hàng động cơ điện. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 05/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế Xuất khẩu, Biểu thuế thuế Nhập khẩu:

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới, thì một mặt hàng nhập khẩu chỉ được phân loại vào một mã số và có một mức thuế suất thuế nhập khẩu.

Đối với trường hợp Công ty hỏi do không hiểu rõ động cơ nhập khẩu là động cơ một chiều vạn năng hay động cơ một chiều khác, vì vậy cơ quan Hải quan sẽ căn cứ vào mặt hàng đơn vị thực nhập khẩu để xác định mã số và mức thuế nhập khẩu phải nộp như sau:

- Nếu là Động cơ điện vạn năng một chiều/ xoay chiều. có công suất trên 37,5 W, thì thuộc nhóm 8501, mã số 8501.20.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30%( ba mươi phần trăm);

- Nếu là Động cơ điện một chiều khác, có công suất trên 375 KW, thì thuộc mã số 8501.34.10, có thuế suất thuế nhập khẩu 0% ( không phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để công ty TNHH Phát triển Sản xuất - XNK và Dịch vụ được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi Công ty nhập khẩu để được kiểm tra hàng thực nhập khẩu, xác định mã số để tính, nộp thuế theo quy định./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An