BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số 19/BXD-KTTC
V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Ban quản lý Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 20/CV -VSMTTP ngày 11/01/2008 của Ban quản lý Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố HồChí Minh về vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng kinh tế được ký kếtgiữa các bên đã quy định cụ thể tên nhà sản xuất và nước sản xuất (cung cấpthiết bị) theo quy định hiện hành; Việc thanh toán được thực hiện theo nội dunghợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên; Trong quá trình thực hiện có nhữngphát sinh thay đổi khác với nội dung hợp đồng kinh tế thì phải được cấp có thẩmquyền phê duyệt làm cơ sở để hai bên thương thảo thống nhất điều chỉnh hợpđồng.

Căn cứ hướng dẫntrên, Ban quản lý Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thựchiện theo quy định hiện hành./.


Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTTC. TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hoà