BỘ XÂY DỰNG
------------------
Số: 19/BXD-KTXD
V/v: chỉ số giá xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 1
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 623/CV-BQL ngày 12/12/2011 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hướng dẫn về chỉ số giá xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc điều giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng xây dựng đã ký và phù hợp với các quy định của pháp luật theo từng thời kỳ. Theo đó, trường hợp các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp chỉ số giá, đối với những công trình chưa có chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố thì việc chủ đầu tư thuê Viện Kinh tế xây dựng (Tổ chức tư vấn) xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình này để điều chỉnh giá hợp đồng là phù hợp; các chỉ số giá xây dựng do tư vấn xác định phải xin ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương nơi xây dựng công trình. Riêng đối với các chỉ số giá xây dựng do tư vấn xác định trước ngày 01/10/2011 thì không cần phải xin ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương nơi xây dựng công trình. Khi đó, Tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lý của các chỉ số giá xây dựng đã cung cấp cho chủ đầu tư để điều chỉnh giá hợp đồng.
Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh