BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 343/SXD-TTr ngày 09/10/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 343/SXD-TTr ngày09/10/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đề nghị có ý kiến giải quyết đối vớicăn nhà số 58 khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo tài liệu gửi kèm công văn số 343/SXD-TTr ngày09/10/2008 và các tài liệu bổ sung của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn thì nhà số 58khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định đã đưa vào diện Nhà nước quản lý(tại Biên bản số 359/UB /BG-TL ngày 04/10/1993 căn nhà nêu trên nằm trong danhsách tài sản cố định của công ty thương nghiệp Tràng Định) nhưng thực tế từ năm1994 cho đến nay, gia đình bà Nông Thị Cúc vẫn trực tiếp sử dụng.

Mặc dù năm 2006, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có Quyết địnhsố 817/QD-UBND-KT ngày 23/6/2006 về phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thờiđiểm chuyển thành Công ty cổ phần (trong đó có đưa căn nhà trên vào giá trị tàisản doanh nghiệp để cổ phần hoá) nhưng Quyết định này được ban hành sau ngàyNghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hộicó hiệu lực thi hành, do đó, việc đưa căn nhà này vào diện tài sản cổ phần hoálà không phù hợp với quy định của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11.

Căn cứ khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 thì căn nhà số 58 khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định không thuộc diệnxác lập sở hữu toàn dân, gia đình bà Nông Thị Cúc đang trực tiếp sử dụng cănnhà này được công nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.

2. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đối chiếu trường hợpnêu trên với các quy định tại Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 để báo cáo UBNDtỉnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà