BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/BXD-TCCB
V/v: Chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giám sát của UBTV Quốc Hội

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ.

Bộ Xây dựng nhận được văn số 03/VPQH-TH ngày 04/01/2010 củaVăn phòng Quốc hội đề nghị báo cáo chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, phápluật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dụcđại học trong các trường đại học”. Để chuẩn bị số liệu làm việc với đoàn Giámsát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về đào tạo đại học và cao đẳng, đề nghị cácTrường chuẩn bị báo cáo theo các nội dung sau:

1. Đánh giá chung những kết quả đạt được, những hạn chế vàphân tích nguyên nhân hạn chế của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quanđến thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đạihọc, cao đẳng, tập trung vào những nội dung chính sau:

- Số lượng, chất lượng, hiệu quả và tiến độ ban hành văn bảnquy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành;

- Tính đồng bộ, khả thi, hội nhập quốc tế của các văn bảnquy phạm pháp luật đã ban hành (trong đó chú trọng đến những tồn tại, bất cậpcủa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, những quy định chồng chépkhông còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung và những văn bản cần tiếp tục ban hànhtrong thời gian tới).

2. Đánh giá cụ thể trên các mặt hoạt động của trường:

- Đánh giá về chính sách pháp luật về phân cấp quản lý; xửlý vi phạm; quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng; các cơ sở đào tạocó yếu tố nước ngoài, liên kết quốc tế.

- Đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư tàichính từ các nguồn cho giáo dục đại học:

+ Cơ chế, phương thức phân bổ ngân sách của các cơ quan;tình hình triển khai các dự án đầu tư từ các nguồn kinh phí khác nhau: Ngânsách cấp trên theo chỉ tiêu tuyển sinh; chương trình mục tiêu; nghiên cứu khoahọc…

+ Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quảnlý và sử dụng tài chính (theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chínhphủ); vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng trường, Hiệu trưởng.

+ Công tác xã hội hoá trong giáo dục đại học: huy động vốnđầu tư để xây dựng cơ sở vật chất, chính sách ưu tiên về đất đai và thuế…

+ Việc quản lý và hiệu quả đầu tư, sử dụng ngân sách Nhànước và các nguồn thu hợp pháp khác (bao gồm đầu tư XDCB, mua sắm trang thiếtbị; định mức, tỷ lệ đầu tư/sinh viên, đầu tư cho nghiên cứu khoa học; chithường xuyên…); việc thực hiện kiểm tra, giám sát và công khai tài chính củanhà trường.

+ Đánh giá công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quảnlý Nhà nước về đầu tư và tài chính với giáo dục đại học. Đánh giá chính sáchđối với người học, bao gồm chính sách tín dụng cho sinh viên, cơ chế chính sáchmiễn giảm học phí…

- Đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo:

+ Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH (đốichiếu với tiêu chuẩn quốc gia): diện tích (m2/sv) phòng học, phòng thực hànhthí nghiệm, ký túc xá sinh viên, phòng làm việc của cán bộ, giảng viên...; diệntích thư viện, số lượng đầu sách, số lượng bản sách, số lượng giáo trình/chuyênngành đào tạo...

+ Đội ngũ giảng viên: Số lượng, cơ cấu chuyên môn, trình độ;tỷ lệ sinh viên/giảng viên; số lượng trình độ cán bộ hướng dẫn học viên caohọc, nghiên cứu sinh; tỷ lệ học sinh cao học, nghiên cứu sinh/cán bộ hướng dẫn;công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ chế chính sách đãi ngộ, thu hút.

+ Tình hình tổ chức và quản lý đào tạo (tuyển sinh; chươngtrình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, học tập, công tác sinh viên; kiểm trađánh giá và cấp văn bằng; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp.

+ Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và phát triểnkinh tế xã hội; tỷ lệ cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học; tỷ lệ đầu tư kinhphí; số lượng đề tài, dự án các cấp; kết quả nghiên cứu khoa học.

+ Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm; tỷ lệ sinh viênlàm đúng ngành nghề được đào tạo, khả năng đáp ứng nhu cấu (số lương, chấtlượng) về nguồn nhân lực của kinh tế xã hội.

+ Đánh giá công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quảnlý Nhà nước về đảm bảo chất lượng đào tạo, việc xử lý sau kiểm tra, thanh tra;đánh giá công tác kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo: tiêu trí, quy trình kiểmđịnh, tổ chức thực hiện và kết quả kiểm định; công bố và sử dụng kết quả đótrong phân loại chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng.

Kiến nghị về các nội dung trên.

(Số liệu báo cáo tính từ năm 1998 đến hết năm 2009, tậptrung vào năm 2003-2009). Các Trường gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ (Vụ TCCB)trước ngày 01/02/2010. Email ([email protected]; [email protected])./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Uông Đình Chất