BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/BXD-VLXD
V/v: Trả lời về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi : Công ty TNHH Đầu tư sản xuất vàThương mại Á Châu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 03/CV-ASIA ngày 11/02/2009của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Thương mại Á Châu (giấy phép đăng ký kinhdoanh số 0202007214 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 04/02/2009) vềviệc xuất khẩu vôi cục nung từ đá vôi. Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Vôi cục là sản phẩm nung từ đá vôi, hay nói cách khác vôicục là sản phẩm của khoáng sản đá vôi đã qua chế biến. Thực tế vôi cục là loạivật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, hoá chất, nông nghiệp,nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất giấy..... Vì vậy, vôi cục là vật liệu xây dựngđược chế biến từ khoáng sản, không phải là khoáng sản.

Theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Côngnghiệp (nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản thì vôi cụckhông có tên trong danh mục khoáng sản hướng dẫn xuất khẩu. Hiện nay, Bộ Xâydựng đang lập dự thảo Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xâydựng, trong dự thảo Thông tư cũng không đưa vôi cục vào trong danh mục điềuchỉnh khoáng sản được hướng dẫn xuất khẩu. Vì vậy, việc xuất khẩu vôi cục đượccăn cứ theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và hoạtđộng mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Bộ Xây dựng trả lời về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục đểDoanh nghiệp biết, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu VP, VLXD, 7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỤNG
Nguyễn Quang Cung