BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 19/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội
(5F, tòa nhà HITC, số 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Phúccông hàm số 09601111370NC/KT ngày 29/11/2007của Văn phòng Kinh tế và Văn hóaĐài Bắc tại Hà Nội về thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, dưới 16 chỗngồi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủtục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, dưới 16 chỗ ngồi được quy định cụ thể tạiThông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 23/01/2006 của liênBộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) – Bộ Giao thông vận tải – Tài chính – Côngan. Theo đó, xe ô tô đã qua sử dụng, dưới 16 chỗ ngồi chỉ được phép nhập khẩuvào Việt Nam qua các cửa khẩucảng biển quốc tế: Cái Lân Quảng Ninh, HảiPhòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, đề nghị của Văn phòng và củaCông ty Evergreen là vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan.

Tổngcục Hải quan thông báo để Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội biết,hướng dẫn Công ty Evergreen thực hiện theo đúng quy định của pháp luật ViệtNam.

Trântrọng sự hợp tác của quý Văn phòng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HTQT;
- Lưu: VT; GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc