BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 19/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc về C/O

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Cục Hải quantỉnh, thành phố nêu vướng mắc xung quanh vấn đề xuất xứ hàng hóa theo hướng dẫntại điểm 2.1, Mục III, Phần A Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004. Vềviệc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu căn cứ Điều 10Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giámsát hải quan.

2. Các trường hợp không phải nộp C/O thực hiện theo quy địnhtại điểm 2.c) Mục III Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xác định và kiểm traxuất xứ hàng hóa số 09/2000/TTLB-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000 của Bộ Thương mại -Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các Cục Hải quan các tỉnh,thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An