BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 19/TCHQ-KTTT
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu kinh doanh sau đó tái xuất vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

Trả lời công văn số 3621/HQTP-NV ngày 04/11/2008 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh về việc như trích yếu của Công ty TNHH Sơn Hải, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 154/2005/NĐ-CP Thông tư 112/2005/TT-BTCthì hàng hóa gửi kho ngoại quan bao gồm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước, chưa phải nộp thuế nhậpkhẩu. Do đó, trường hợp của Công ty TNHH Sơn Hải nhập khẩu vào Việt Nam nhưngsau đó tái xuất vào kho ngoại quan và đã được chi cục Hải quan cửa khẩu cảngSài Gòn khu vực 1 cho phép tái xuất gửi kho ngoại quan là chưa đúng quy định.Yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm về việc này và thực hiện đúng quy địnhvề hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Căn cứ Nghị định 149/2005/NĐ-CP Thông tư 59/2005/TT-BTC vàxét thực tế lô hàng 92 chiếc xe ô tô của Công ty TNHH Sơn Hải gửi kho ngoạiquan nay đã nhập khẩu vào thị trường nội địa và đã nộp thuế khi nhập khẩu hàngtrở lại vào thị trường nội địa, Tổng cục Hải quan đồng ý với ý kiến đề xuất củaCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 3621/HQTP-NV ngày 04/11/2008.Giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, xuấtkhẩu vào kho ngoại quan và tái nhập khẩu vào thị trường nội địa nếu đã nộp thuếkhi hàng hóa nhập khẩu trở lại nội địa như báo cáo tại công văn số3621/HQTP-NV .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhvà Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn