B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 19/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
-
Cục Thuế thành phố Đà Nng;
-
Công ty Cơ điện lạnh Đà Nng (Đường s 10, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 184A/CV-CĐL14 ngày12/11/2014 của Công ty Cơ điện lạnh Đà Nng về việc khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừthuế GTGT thì:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịchvụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từnộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụngđối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhânnước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

Tại công văn số 184A/CV-CĐL14 nêu trên, Công ty Cơ điện lạnhĐà Nẵng trình bày như sau: năm 2011, Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh - trụ sở tạiTP. Hồ Chí Minh - trúng thầu và ủy quyền cho Chi nhánh là Công ty Cơ điện lạnhĐà Nẵng (trụ sở tại TP. Đà Nẵng) thực hiện gói thầu Cơ và Điện cho dự ánBanyantree Resort ở Thừa Thiên Huế (chủ đầu tư là Công ty TNHH Laguna ViệtNam). Đây là dự án Chủ đầu tư được miễn thuế nhập khẩu thiết bị, Công ty Cơ điệnlạnh Đà Nẵng phải thực hiện việc nhập khẩu thiết bị với hồ sơ nhập khẩu (Hợp đồngngoại và Tờ khai hải quan) đứng tên Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh nhằm đáp ứngyêu cầu của hồ sơ miễn thuế nhập khẩu; Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng đã thực hiệnmở LC nhập khẩu, thanh toán cho khách hàng nước ngoài, thực hiện việc nộp thuếGTGT nhập khẩu đều trích từ tài khoản tiền gửi và tiền vay của Công ty; Công tycổ phần Kỹ nghệ lạnh đã không khấu trừ thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu tạithành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ hướng dẫn và theo trình bày của Công ty Cơ điện lạnhĐà Nẵng nêu trên, về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào khâu nhập khẩu được căn cứvào chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định Công tycổ phần Kỹ nghệ lạnh đã không kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng nhậpkhẩu của dự án Banyantree mà Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng đã nộp, đồng thời sốthuế GTGT đầu vào này phục vụ cho dự án chịu thuế GTGT của Công ty Cơ điện lạnhĐà Nẵng thì đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chấp nhận cho Công ty Cơ điện lạnhĐà Nẵng được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu nêu trên.Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh và Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng chịu trách nhiệm vềtính chính xác của việc kê khai, nộp thuế GTGT tại đơn vị.

Công văn này thay thế cho công văn số 3316/TCT-CS ngày15/8/2014 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng đượcbiết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST – BTC;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP. Đà Nẵng;
- Vụ PC, KK&KTT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn