BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 19/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 3167/CT-TTHT ngày 27/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn vềkê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

1. Hóa đơn GTGT thanh toán cướcphí điện thoại:

Tại tiết c1, điểm 1.1 Mục III PhầnB Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế GTGT thì: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịchvụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Căn cứ quy định nêu trên, hàngtháng doanh nghiệp có các hóa đơn GTGT thanh toán cước phí điện thoại phục vụhoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của doanhnghiệp thì thuế GTGT đầu vào của dịch vụ này được kê khai khấu trừ. Số tiềnthuế GTGT đầu vào của phần cước phí điện thoại vượt quá số tiền do Công ty khoáncho cá nhân không được xác định là dùng để phục vụ sản xuất hàng hóa, dịch vụchịu thuế. Vì vậy số tiền này không được kê khai khấu trừ đầu vào theo quyđịnh.

2. Kê khai thuế đối với hàng hóabị mất, tổn thất:

Tại tiết c4, điểm 1.1 Mục III PhầnB Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính nêu trên, hướngdẫn: Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏngdo thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, mất trộm nếu xác định được tổ chức, cánhân có trách nhiệm phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa nàyđược tính vào giá trị hàng hóa tổn thất phải bồi thường, không được khấu trừ”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên,trường hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu, hàng hóa nhưng trong quá trình vậnchuyển, đơn vị nhận vận chuyển hàng hóa làm mất hàng và doanh nghiệp đã nhậnđược tiền bồi thường thì số thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này không được kêkhai khấu trừ mà được tính vào giá trị hàng hóa tổn thất phải bồi thường.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến