UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH ÐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/UBND-KTN
V/v điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét Tờ trình số 817/TTr-SXD-KTKH ngày 28 tháng 12 năm 2011của Sở Xây dựng về việc đề xuất điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (có văn bản kèm theo), Ủy ban nhân dân Tỉnh cóý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chínhphủ, theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn trên.

2. Sở Xây dựng căn cứ chủ trương trên hướng dẫn việc điềuchỉnh chi phí nhân công, máy thi công áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở: Công thương, LĐTB&XH,
NN&PTNT, GTVT;
- KBNN Tỉnh;
- LÐVP;
- Lưu VT + NC/KTN (Q).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương