BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 190/BGTVT-KHĐT
V/v: Ứng trước Kế hoạch vốn Năm 2010 cho dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Mỹ thuận - Cần Thơ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn MỹThuận - Cần Thơ được Bộ GTVT phê duyệt TMĐT tại Quyết định số 3536/QĐ-BGTVTngày 20/11/2008 với tổng kinh phí là: 1.842,553 tỷ đồng. Trong đó:

- Tiểu dự án xây dựng: 1.533,131tỷ đồng;

- Tiểu dự án GPMB : 309,422 tỷđồng.

Dự án đang được khẩn trươngtriển khai thực hiện để có thể hoàn thành cơ bản phần đường trong năm năm 2009.Hiện nay UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo công tác GPMB cơ bản đáp ứng được yêucầu của dự án nhưng đang gặp phải một số khó khăn về vốn. Cụ thể: kinh phí phảichi trả đền bù cho các hộ dân đã được duyệt và đã được người dân thống nhất cònthiếu cần phải chi trả ngay trước tết Nguyên đán khoảng 29 tỷ đồng. Ngoài racác Nhà thầu xây lắp cũng đang nỗ lực thi công. Hầu hết các gói thầu đều vượttiến độ theo kế hoạch. Hiện khối lượng thi công trong năm 2008 đủ thủ tục thanhtoán khoảng 50 tỷ đồng.

Năm 2008 dự án đã được bố trínguồn vốn ứng trước NSNN là 430 tỷ đồng. Năm 2009 Bộ GTVT đã có văn bản số 9541/BGTVT-KHĐT ngày 29/12/2008 trình Thủ tướng Chính phủ xin ứng vốn kế hoạchnăm 2010 cho các dự án sử dụng vốn trong nước, trong đó Dự án đầu tư mở rộngQL1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ đề nghị ứng 800 tỷ đồng. Trong thời gian chờ ý kiếnchấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, để đẩy nhanh tiến độ thi công sớm đưa vàokhai thác sử dụng với mục tiêu hoàn thành phần đường trong năm 2009, Bộ GTVT đềnghị Bộ Tài chính ứng gấp cho dự án 200 tỷ đồng trong số 800 tỷ đã đề nghịtrong kế hoạch ứng năm 2010 nêu trên. Phần kinh phí này để chi trả cho công tácGPMB, khối lượng đã hoàn thành trong năm 2008 và khối lượng thực hiện trongtháng 1/2009.

Kính đề nghị Bộ Tài chính xemxét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- Vụ ĐT-Bộ Tài chính;
- Lưu VT, KHĐT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức