BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 190/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư XD

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2008.

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 13/6/2007Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP (Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ) vềQuản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sau khi thống nhất với Bộ Tàichính, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tưxây dựng như sau :

1. Điểm a khoản1 Điều 15 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình đã chỉ rõ :“Giá vật liệu xây dựng đượcxác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng chocông trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thịtrường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tingiá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêuchuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến chân công trình được tính theophương pháp lập đơn giá xây dựng công trình”. TạiĐiều 33 của Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng :“Hướng dẫn việc lậpvà quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựngcông trình, định mức và giá xây dựng công trình; ... và các nội dung khác quiđịnh tại Nghị định này”.

Căn cứ vào quiđịnh của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng đã ban hànhThông tư số 05/2007/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình.

Tại điểm a.2.2Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 (Thông tư số 05/2007/TT-BXD) của BộXây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đãquy định :"Giá vật liệu đến hiện trường xây dựng được xác định phù hợpvới công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Giá vật liệu phải hợplý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác địnhtrên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặcgiá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặcgiá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh. Trong trường hợp vậtliệu chưa có trên thị trường hoặc các nhà thầu tự sản xuất vật liệu xây dựngtheo yêu cầu của chủ đầu tư thì giá vật liệu được lấy theo mức giá hợp lý vớiđiều kiện đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về chủng loại, chất lượng, số lượng,tiến độ cung ứng,... và đảm bảo tính cạnh tranh".

Đối với giá dođịa phương công bố thì tại điểm 2.2.4 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD đã nêu rõ:"Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào hướng dẫncủa Thông tư này và tình hình cụ thể của địa phương để công bố hệ thống đơn giáxây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu,... để thamkhảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình".

Vì vậy, đối vớicông trình xây dựng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số99/2007/NĐ-CP thì Thông tư Liên tịch số 38/2004/TT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 củaBộ Tài chính – Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệuxây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng không còn giá trị thi hành.

2. Đối với cácdự án đầu tư xây dựng được phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dangthì thực hiện theo điểm 2 Điều 1 của Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/1/2008về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP :"Dựán đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệulực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện thì thực hiệntheo các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa dổi, bổsung một số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ và cácvăn bản qui phạm pháp luật khác liên quan. Trường hợp cần thực hiện các quiđịnh về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình gồm : tổng mức đầu tư;dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; hợp đồng trong hoạt độngxây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo qui địnhtại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tưxem xét, quyết định".

Căn cứ hướngdẫn trên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phíđầu tư xây dựng tổ chức thực hiện theo qui định./.


Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng