BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 190/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Trả lời văn bản số 14/SXD-XD ngày 09/01/2012 của Sở Xây dựngtỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 70/2001/NĐ-CP cho công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựnghướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị,qua quá trình thực hiện theo phản ánh của một số đơn vị, có một số định mức chiphí chưa phù hợp với chi phí thực tế; Bộ Xây dựng đang nghiên cứu và sửa đổiThông tư này trong năm 2012. Trong khi chưa ban hành được định mức chi phí quyhoạch xây dựng và quy hoạch đô thị mới, nếu áp dụng định mức trong Thông tư số17/2010/TT-BXD không phù hợp, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum hướng dẫn lập dự toánchi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn tại Phần II Phụlục Thông tư số 17/2010/TT-BXD .

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum hướng dẫn,tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn