TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/GSQL-GQ2
V/v tái xuất hàng nhập khẩu sang nước thứ ba

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES VN.
(Địa chỉ: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 005/CV /2013ngày 07/3/2013 của Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES VN về đề nghị hướng dẫn thủtục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất sang nước thứ ba, CụcGiám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty hỏi tại công vănsố 005/CV /2013 nêu trên Bộ Công Thương đang lấy ý kiến tham gia của Bộ Tàichính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn chung do liên quan đến thực hiệnquyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty chờ hướng dẫn củaBộ Công Thương hoặc liên hệ với Bộ Công Thương để được giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về hải quantrả lời để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính