BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
V/v: Thời điểm bắt đầu kê khai bổ sung thuế nhập khẩu tính cho phí THC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:
Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát
(Đường B4 - Khu B - Khu Công nghiệp Phố Nối A - Lạc Hồng Văn Lâm - Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 63/2011/CV-NTHP ngày 23/12/2011 về việc xác định thời điểm bắt đầu kê khai bổ sung thuế nhập khẩu tính cho chi phí THC.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1.Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 mục VII Phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính thì chi phí xếp dỡ tại cảng (THC), có liên quan đến bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng tại cảng đi, cảng đến, cảng trung chuyển là khoản phí phải công khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.
2. Về thời điểm, địa điểm sửa chữa, khai bổ sung hồ sơ hải quan:
- Thời điểm sửa chữa, khai bổ sung hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
- Về việc khai bổ sung, sửa chữa tờ khai đã đăng ký được thực hiện theo mẫu số 02 Phụ lục VI Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
- Địa điểm làm thủ tục khai bổ sung: Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ?