BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 190/TCT-CS
V/v hoá đơn đối với tài sản bán đấu giá

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2009

Kínhgửi: Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 335/CV /TAngày 25/9/2008 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam về hoá đơn và thuế GTGT đốivới tài sản bán đấu giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.20, mục IV, phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Tổ chức,cá nhân sản xuất, kinh doanh có hàng hoá gửi bán đấu giá khi bán thì tổ chức,cá nhân có tài sản phải xuất hoá đơn theo quy định về việc in, phát hành, sửdụng và quản lý hoá đơn".

Điểm 1.9 mục VI phần B Thông tưsố 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hoá đơnđối với các hoạt động bán đấu giá tài sản như sau: "Hội đồng giải thểdoanh nghiệp, phá sản, cơ quan thi hành án được sử dụng hoá đơn để bán tài sản,hàng hoá thu tiền. Căn cứ công văn đề nghị, cơ quan thuế bán hoá đơn cho các tổchức bán tài sản, hàng hoá sử dụng số hoá đơn sử dụng được đóng dấu của tổ chứcbán hàng vào phía trên bên trái hoá đơn và thực hiện hành, quyết toán số hoáđơn theo quy định với cơ quan thuế nơi bán hoá đơn".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Toàán nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thụ lý mở thủ tục phá sản Công ty Mía đường QuảngNam, Tổ quản lý tài sản bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật có côngvăn đề nghị cơ quan thuế bán hoá đơn GTGT để bán tài sản bán đấu giá. Số hoáđơn GTGT sử dụng được đóng dấu của Tổ quản lý tài sản vào phía trên bên tráihoá đơn và Tổ quản lý tài sản thực hiện thanh, quyết toán số hoá đơn theo quyđịnh với cơ quan thuế nơi bán hoá đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Toà ánnhân dân tỉnh Quảng Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương