BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 190/XNK-TMQT
V/v thu hồi Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm động lạnh

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Sơn Kỳ Anh
(Địa chỉ: Số 124B Hùng Vương, Phường Ka Long, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh)

BộCông Thương nhận được công văn của Công ty TNHH Sơn Kỳ Anh về việc không tiếptục kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh và xin trả lại Giấy chứngnhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh được Bộ Công Thương cấp theoquy định của Thông tư số 21/2011/TT-BCT Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

Theothông tin do Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) cung cấp tạicông văn số 425/GSQL-GQ1 ngày 24 tháng 5 năm 2013, tính đến ngày 16 tháng 5 năm2013, Công ty còn 37 tờ khai tạm nhập hàng thực phẩm đông lạnh chưa thanh khoảntại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Dovậy, đề nghị Công ty tiến hành tái xuất hết những lô hàng còn tồn đọng và hoàntất thủ tục thạnh khoản các tờ khai tạm nhập nêu trên; gửi xác nhận của Cục Hảiquan Thành phố Hải Phòng về Bộ Công Thương để được xem xét thu hồi Giấy chứngnhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh.

BộCông Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về HQ (TCHQ);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
-
Lưu: VT, TMQT(2)linhntm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương