BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------
Số: 1900/TCHQ-TXNK
V/v: gạch chịu lửa.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012
Kính gửi:
- Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
(17B Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng).
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.
Trả lời công văn số 117/2012/CV-Cty ngày 27/03/2012 của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng về việc gạch chịu lửa để xây dựng lò nung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Về vấn đề này, ngày 6/5/2010 Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn thực hiện số 5622/BTC-CST ; Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 6339/TCHQ-TTr ngày 13/12/2011; 33/TCHQ-TXNK ngày 4/1/2012, theo đó: Gạch chịu lửa, vữa chịu lửa để xây dựng lò nung là nguyên liệu, vật tư thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, không phải là máy móc phân loại theo máy chính của dây chuyền thiết bị đồng bộ, do đó không được miễn thuế nhập khẩu.
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng căn cứ chế độ quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk; Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông