VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1900/VPCP-KTTH
V/v cơ chế phối hợp và điều hành thị trường trong nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Thương mại, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp
Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Về đề nghị của BộThương mại công văn số 1132 tM/CSTNTN ngày 21 tháng 3 năm 2003), ý kiến của BộXây dựng (công văn số 536/BXD-VLXD ngày 04 tháng 4 năm 2003), của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 817 BNN/KH ngày 04 tháng 4 năm2003), và của Bộ Công nghiệp (công văn số 1410/CV-KHĐT ngày 11 tháng 4 năm2003), về cơ chế phối hợp và điều hành thị trường trong nước, thay mặt Thủ tướngChính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Thương mại chủ trì phốihợp với các Bộ quản lý ngành hàng định kỳ đánh giá, phân tích diễn biến cungcầu của các mặt hàng quan trọng, thiết yếu như lương thực, xăng dầu, xi măng,sắt thép, phân bón, mía đường và muối, báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chínhphủ giải pháp xử lý để bảo đảm bình ổn thị trường, giá cả, đáp ứng nhu cầu sảnxuất trong nước.

2. Bộ Tài chính tăng cường các biệnpháp kiểm soát các yếu tố hình thành giá các mặt hàng, đặc biệt là những mặthàng nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến việc gây ra biến động giá bất thườngtrên thị trường để có biện pháp xử lý kịp thời, không để tạo ra những cơn sốtgiá, đồng thời, xử lý nghiêm minh các vi phạm về giá theo quy định của Pháp lệnhGiá.

Các cơ quan quản lý Nhà nước về giátrên địa bàn có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinhdoanh, bán hàng phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá bán công khai tạicác điểm bán hàng theo quy định tại Điều 29 của Pháp lệnh Giá.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcơ quan biết và thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự