VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------------------
Số: 1900/VPCP-QHQT
V/v: Thỏa thuận hợp tác giữa TKV với Tập đoàn GPM về liên doanh xây dựng nhà máy luyện đồng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:
- Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét báo cáo và đề nghị của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (văn bản số 887/Vinacomin-KSH ngày 27 tháng 2 năm 2012), về việc chấm dứt chủ trương hợp tác liên doanh với Tập đoàn GPM để đầu tư xây dựng nhà máy tinh luyện đồng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý kiến nghị trên của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 24
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam