BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNGBAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

Số: 1901-CV/BTCTW“Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên”

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Ban Bí thư đã có Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 về việc xác định tuổi của đảng viên, theo đó

1. Đối với trường hợp tuổi ghi trong hồ sơ lý lịch cán bộ hoặc các giấy tờ liên quan khác kèm theo hồ sơ cán bộ không trùng khớp với hồ sơ lý lịch đảng viên gốc, khi tiến hành quy trình công tác cán bộ như: quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thì các cấp ủy, tổ chức đảng phải lấy tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng làm căn cứ để thực hiện nhất quán, nghiêm túc, khách quan, theo đúng Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016) và Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 của Ban Bí thư.

2. Các trường hợp đã được các cấp có thẩm quyền xem xét đồng ý cho điều chỉnh hộ tịch, sửa lại tuổi trước ngày 18-8-2016 bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì không xem xét hồi tố; trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong quá trình điều chỉnh, sửa đổi tuổi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đồng chí trao đổi về Ban Tổ chức Trung ương để cùng phối hợp giải quyết.

K/T TRƯỞNG BAN