BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1901/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 23/01/2009, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 495/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc áp dụng chếđộ ưu đãi theo các Hiệp định FTA đối với các lô hàng nhập khẩu từ ASEAN, HànQuốc, Trung Quốc không đi thẳng từ nước xuất khẩu về Việt Nam mà phải quá cảnhqua một lãnh thổ/nước thứ 3. Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan nhậnđược phản ánh của doanh nghiệp về vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng minhquy định tại điểm 1.3 của công văn số 495/TCHQ-GSQL nêu trên. Nay, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn cụ thể như sau:

Cơ quan vận tải xác nhận hàng hóa được vận tải trực tiếp đểlàm chứng từ chứng minh theo quy định là cơ quan phát hành vận đơn cho lô hàngxuất nhập khẩu (hãng tàu, hãng hàng không, tổ chức giao nhận, vận tải...).

Tổng cục Hải quan có hướng dẫn trên để Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh