TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1901TCT/PCCS
V/v: nộp thuế đối với hoạt động cho thuê quầy

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 353/CT-TQD ngày 22/3/2005 của Cục thuế tỉnh Thái Bình hỏi về việc nộp thuế đối với hoạt động cho thuê quầy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3.18 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: Thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ: “Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải”.

- Tại mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 có quy định 29 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT trong đó không có quy định hoạt động vừa trực tiếp xây dựng, vừa trực tiếp cho thuê quầy theo hình thức BOT thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn nêu trên, một đơn vị kinh doanh vừa có hoạt động xây dựng cơ bản công trình chợ Bo, vừa có hoạt động cho thuê quầy ở chợ Bo Thái Bình thì đơn vị kinh doanh đó phải kê khai nộp thuế GTGT đối với từng hoạt động theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP (HC); PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương