VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 1901/VPCP-KNTN

V/v: Xử lý sau thanh tra tại TCty Mía đường I và CTy Mía đường Trà Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 546/BNN-TTr ngày 26 tháng 02 năm 2010 về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng Công ty Mía đường I và Công ty Mía đường Trà Vinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với những trường hợp chưa tổ chức kiểm điểm do chuyển công tác bỏ việc nêu tại Báo cáo số 546/BNN-TTr ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị yêu cầu số người này phải trở về đơn vị cũ để kiểm điểm, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Công an;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các vụ: KTN, TCCV, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ