BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1903/TCHQ-GSQL
V/v: điều chỉnh bản khai hàng hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trảlời công văn số 762/HQHCM-NV ngày 11/3/2009 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vềviệc giải quyết điều chỉnh bản khai hàng hóa theo yêu cầu của Công ty liêndoanh Đại lý vận tải Evergreen (Việt Nam), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vềnguyên tắc, đối với vận tải đơn đích danh, nếu điều chỉnh tên người nhận hàngphải có văn bản từ chối nhận hàng của người nhận hàng trên vận tải đơn.

Tuynhiên, trường hợp cụ thể tại công văn số 762/HQHCM-NV dẫn trên, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn giải quyết như sau: việc tiếp nhận hồ sơ sửa chữa, điều chỉnhbản khai hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điểm 1.2 công văn số 5329/TCHQ-GSQL ngày 18/09/2007 của Tổng cục Hải quan; nếu người nhận hàng trênvận tải đơn không có văn bản từ chối nhận hàng, trên cơ sở khoản 1, Điều 92 BộLuật Hàng hải Việt Nam và khoản 3, Điều 42 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ thì Công ty liên doanh Đại lý vận tải Evergreen (ViệtNam) yêu cầu người gửi hàng ở nước ngoài nộp văn bản đề nghị điều chỉnh tênngười nhận hàng trên vận tải đơn phải nêu rõ người nhận hàng cũ là Công tyAlpha Plastics Việt Nam Co LTD đã vi phạm điều khoản thanh toán với người gửihàng, người gửi hàng yêu cầu hủy bỏ quyền nhận hàng của Công ty Alpha PlasticsViệt Nam Co LTD, chuyển quyền này cho người nhận hàng mới và hoàn toàn chịutrách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về nội dung đề nghị của mình nếu có tranhchấp liên quan đến lô hàng đã điều chỉnh tên người nhận hàng mới trên vận tảiđơn.

Ngoàira, sau khi Công ty liên doanh Đại lý vận tải Evergreen (Việt Nam) đã thu lạitoàn bộ vận tải đơn gốc (03 bản) có tên người nhận hàng là Công ty AlphaPlastics Việt Nam Co LTD thì nộp bổ sung cho Hải quan 01 vận tải đơn gốc tronghồ sơ điều chỉnh bản khai hàng hóa nhập khẩu.

Tổngcục trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh