TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1903/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu cabin xe ôtô mới 100%

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

Công ty cổ phần Nam Tràng Tiền
(543 Minh Khai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 03/CV ngày 05.5.2005 của Công ty về việc nhập khẩu cabin xe ôtô mới 100%, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 23.6.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì cabin xe ôtô được phân loại vào nhóm 8707-Thân xe (kể cả cabin), dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 8701 đến 8705, không phải là bộ linh kiện đồng bộ.

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02.8.2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31.7.1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại, căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 thì cabin xe ôtô mới 100% được nhập khẩu theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành hàng phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- LĐTCHQ
- Cục HQ Cao Bằng
- Lưu VT, GQ (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An