TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1903/TXNK-PL
V/v nhập khẩu tủ lạnh lắp trên xe ô tô

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP Ford Thăng Long.
(105 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhậnđược công văn số 67/CV-TLF ngày 11.7.2014 của Công ty CP Ford Thăng Long vềviệc phân loại mặt hàng tủ lạnh chuyên dùng lắp trên xe bán tải đã về đến cảngnhưng chưa làm thủ tục hải quan; Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Do hàng hóa của doanh nghiệp chưa m thủ tục hải quan nên Cục Thuế xuất nhậpkhẩu không có cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

Tuy nhiên, theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hànhkèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính; thì: Máylàm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác,loại dùng điện hoặc loại khác thuộc nhóm 84.18. Loại có kiểu dáng nội thất khác(tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưngbày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh thuộc phân nhóm 8418.50. Quầyhàng, tủ bày hàng và các loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích từ200 lít trở xuống, phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệmthuộc mã số 8418.50.91. Việc xác định mã số cụ thể của hàng hóa nhập khẩu phảicăn cứ vào hồ sơ của lô hàng, kết quả kiểm tra hàng thực nhập, kết quả phântích, giám định (nếu có) của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hảiquan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn cụ thể việc phân loại,áp dụng mã số.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế xuất nhập khẩu đểCông ty CP Ford Thăng Long tham khảo.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng