BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1904/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 278/HQKG-NV ngày 24/3/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Kiên Giang về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

- Quyết định số 1075/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Chính phủ vềviệc đổi tên cửa khẩu quốc tế Xà Xía (Kiên Giang) thành cửa khẩu quốc tế HàTiên (Kiên Giang) và cửa khẩu quốc tế Bonuê (Bình Phước) thành cửa khẩu quốc tếHoa Lư (Bình Phước) và Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 13/3/2007 của Chính phủ vềviệc nâng cấp cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) - Bontia Chăk Crây (tỉnh PrêyVeng); Xà Xía (tỉnh Kiên Giang) - Lốc (tỉnh Kăm Pôt); Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) -An Đông Pếch (tỉnh Ratanakiri) từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế. Theođó, cửa khẩu quốc tế Hà Tiên được xác định là cửa khẩu quốc tế đường bộ.

- Công văn số 2759/BCT-XNK ngày 7/4/2008 của Bộ Công Thươngcho phép tạm nhập tinh dầu xá xị qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và tái xuất quacảng thành phố Hồ Chí Minh.

- Vùng nước tại địa điểm Pháo Đài không phải là cửa khẩutrong Khu Kinh tế cửa khẩu Hà Tiên.

- Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang:

+ Ngừng ngay việc làm thủ tục tạm nhập tái xuất tinh dầu xáxị tại địa điểm Pháo Đài.

+ Thực hiện đúng theo công văn cho phép của Bộ Công Thương,làm thủ tục tạm nhập tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (đường bộ).

Tổng cục trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh