BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1905/BTC-TVQT
V/v: Chuyển dự toán ngân sách mua hàng DTQG

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục dự trữ quốc gia

Trả lời Văn bản số 83/DTQG-TCKT ngày 31/01/2007 của Cục Dự trữ quốc gia về việc chuyển kinh phí mua hàng dự trữ năm 2005, 2006 sang năm 2007; Bộ Tài chính (Vụ Tài vụ quản trị) có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ Tài vụ quản trị không quản lý vốn mua hàng dự trữ quốc gia hàng năm của Cục Dự trữ quốc gia. Do đó, về việc chuyển kinh phí mua hàng dự trữ quốc gia năm 2005, 2006 sang năm 2007 tiếp tục thực hiện, đề nghị Cục Dự trữ quốc gia tổng hợp báo cáo Bộ để đề nghị Bộ Tài chính cho phép chuyển sang năm 2007 theo quy định và theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đối với Cục Dự trữ quốc gia.

Bộ Tài chính (Vụ Tài vụ quản trị) thông báo để Cục Dự trữ quốc gia triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TVQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Mai Thị Oanh