BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1905/BXD-HĐXD
V/v giải đáp vướng mắc việc thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân thẩm tra thiết kế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 867/SXD-QLHĐ ngày28/7/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về việc thuê hoặc chỉ định tổ chức tưvấn, cá nhân thẩm tra thiết kế. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện được Ủy ban nhândân cấp tỉnh ủy quyền thực hiện thẩm tra thiết kế đối với một số công trình cấpIII, cấp IV như đã nêu trong công văn, khi Ủy ban nhân dân cấp huyện không đủđiều kiện để thẩm tra thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấphuyện lựa chọn hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có chức năngtư vấn thẩm tra thiết kế đã được công bố năng lực trên trang thông tin điện tửcủa Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXDngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định thẩm tra, thẩm định và phêduyệt thiết kế xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xâydựng tỉnh Sơn La nghiên cứu và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD(NMH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh