BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1905/TCHQ-KTTT
V/v thuế xuất khẩu gỗ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 436/HQĐNa-TTr ngày 23/3/2010 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc chínhsách thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Tại công văn số 436/HQĐNa-TTr nêutrên, Cục Hải quan Đồng Nai cho rằng trường hợp của Công ty TNHH Thương Mại giảipháp nguyên liệu Lê Duy và Công ty TNHH Thành Phước là giống nhau nhưng ý kiếnchỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính là khác nhau. Tuy nhiên, trên thựctế 02 trường hợp này khác nhau, Cụ thể:

1. Trường hợp của Công ty TNHH ThươngMại giải pháp nguyên liệu Lê Duy là trực tiếp xuất khẩu gỗ thông sẻ sấy từ NewZealand và trực tiếp xuất khẩu cho Công ty Katex Đài Loan nhưng theo chỉ địnhcủa Công ty Katex Đài Loan, Công ty đã giao hàng cho Công ty Việt Hoằng tại ĐồngNai để Công ty Việt Hoằng gia công sản phẩm xuất khẩu cho Công ty Katex ĐàiLoan (trường hợp này là xuất nhập khẩu tại chỗ). Ngày 4/2/2010 Bộ Tài chính đãcó công văn số 1626/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện.

2. Trường hợp của Công ty TNHH ThànhPhước, không phải là trực tiếp nhập khẩu gỗ từ nước ngoài mà mua gỗ của DNTN ĐôngDương nhập khẩu và thực hiện xuất khẩu gỗ ra nước ngoài. Vì vậy căn cứ quy địnhhiện hành và quy trình thủ tục hải quan, Tổng cục đã có công văn số 308/TCHQ-KTTT ngày 18/2/2010, công văn số 995/TCHQ-KTTT ngày 24/3/2010 hướngdẫn thực hiện.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nainghiên cứu kỹ văn bản để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Đồng Nai được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông