BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1907/TCHQ-KTTT
V/v sử dụng danh mục miễn thuế dự án đầu tư phát triển mỏ dầu khí

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thươngmại và Dịch vụ kỹ thuật dầu khí
(Lầu 7, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Q1 ,TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 478- 10/PT-TM ngày 15 tháng 3 năm 2010của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PVDTech) về việc sử dụng danh mục miễn thuế dự án đầu tư phát triển mỏ dầu khí,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 12 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt độngdầu khí do nhà thầu phụ và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu bao gồm việc nhậpkhẩu trực tiếp, ủy thác, đấu thầu, đi thuê và cho thuê lại... để cung cấp chotổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khíthông qua hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa thì cũngđược miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty PVD Tech trúng thầu nhập khẩu hàng hóa đểphục vụ cho hoạt động dầu khí, tại giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cungcấp hàng hoá có quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu; hàng hóanhập khẩu để phục vụ cho hoạt động dầu khí (dự án phát triển mỏ Tê Giác Trắngdo công ty liên doanh điều hành chung Hoàng Long làm chủ đầu tư); Đồng thời đảmbảo thủ tục, hồ sơ miễn thuế theo quy định tại Điều 11, điều 101 Thông tư số79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 thì được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo quyđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viênThương mại và Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PVD Tech) được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông