BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
Số: 1907/TCT-TNCN
V/v:Chính sách thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
Trả lời công văn số 1802/CT-TTHT ngày 29/4/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc "Vướng mắc về thuế TNCN"; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 3, điều 6 của Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn; "3, Bổ sung vào tiết 2.2.3 hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định: Trường hợp trong năm khoán thuế có doanh thu kinh doanh thực tế lớn hơn doanh thu đã khoán; hết năm cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh phải khai báo để tính lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cả năm."
- Tại Điều 2 của Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: "Thu nhập làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn cho các đối tượng theo hướng dẫn tại Điều 1 của Thông tư này là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được giãn 6 tháng đầu năm 2009 và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có nguồn gốc phát sinh trong thời gian được miễn thuế."
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân kinh doanh trong năm khoán thuế 2009 có doanh thu kinh doanh thực tế của cả năm lớn hơn doanh thu đã khoán thì cá nhân phải khai báo để cơ quan thuế xác định lại số thuế TNCN phải nộp của cả năm 2009 (cũng như số thuế phải nộp của từng quý trong năm 2009) cho phù hợp. Số thuế TNCN của năm 2009 thuộc diện được miễn thuế TNCN theo hướng dẫn của Thông tư số 160/2009/TT-BTC (nêu trên) là số thuế TNCN tương ứng của Quý I và Quý II năm 2009 được xác định theo doanh thu kinh doanh thực tế của cá nhân.
Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương