BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1908/TCT-CS
V/v sử dụng chứng từ đối với khoản tiền tài trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trảlời công văn số 3392/CT-TTHT ngày 24/12/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việckhấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 5.24 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:“Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiềntài trợ của các cơ sở kinh doanh khác để thực hiện các dịch vụ khuyến mại,quảng cáo, tiếp thị, bảo hành và các hoạt động hỗ trợ khác cho việc bán sảnphẩm do chính cơ sở kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì toàn bộsố tiền tài trợ nhận được nêu trên được xác định doanh thu đã có thuế GTGTvà cơsở kinh doanh nhận tài trợ phải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT và thuếGTGT để lập hóa đơn GTGT theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận đượctiền tài trợ nêu trên để thực hiện các công việc khác không liên quan đến việchỗ trợ bán sản phẩm, dịch vụ do chính cơ sở kinh doanh sản xuất, cung ứng hoặcnhập khẩu vào Việt Nam thì không phải xuất hóa đơn GTGT, nhưng phải viết chứngtừ thu tiền khi nhận được tiền.

Đốivới cơ sở kinh doanh chi tiền tài trợ căn cứ vào hợp đồng tài trợ, quy chế kinhdoanh của cơ sở kinh doanh về chính sách khuyến mại để lập chứng từ chi tiềntrong đó ghi rõ là khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởngkhuyến mại”.

Căncứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty chi tiền hỗ trợ quảng cáo chokhách hàng thì toàn bộ số tiền tài trợ nhận được nêu trên được xác định làdoanh thu đã có thuế GTGT của cơ sở nhận tài trợ, cơ sở kinh doanh nhận tài trợphải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT và thuế GTGT để lập hóa đơn GTGT theoquy định.

Trườnghợp Công ty thực hiện chi tiền tài trợ trước ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì Công ty căn cứ vào hợp đồng khuyến mại chokhách hàng được ký kết giữa hai bên, quy chế kinh doanh của doanh nghiệp vềchính sách khuyến mãi và lập chứng từ chi tiền, ghi rõ là khoản chi hỗ trợquảng cáo. Đơn vị nhận tiền viết phiếu thu và hạch toán tiền nhận được vào thunhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhưvậy, trước ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thìviệc bên nhận tiền hỗ trợ quảng cáo phát hành hóa đơn có thuế GTGT cho Công tylà không đúng quy định mà phải lập phiếu thu tiền, nội dung này cũng phù hợpvới Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế giá trị giatăng. Công ty không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơnnày.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương