BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------
V/v: miễn thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long
Trả lời công văn số 257/CT-THNVDT ngày 26/4/2010 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đề nghị hướng dẫn về miễn thuế TNCN là hộ gia đình, cá nhân nuôi cá tra, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 6, mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn như sau: "6. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường."
Tại Điều 36 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh quy định: "Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện."; "Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp".
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hộ gia đình cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động nuôi cá với quy mô nhỏ, có thu nhập thấp (kể cả trường hợp sử dụng lao động thường xuyên, lao động làm thuê không quá 10 lao động) không phải đăng ký kinh doanh, đáp ứng được các điều kiện 6.1, 6.2, 6.3 hướng dẫn tại điểm 6, mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN thì thu nhập từ trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến được miễn thuế TNCN.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương