VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1908/VPCP-KTN
V/v bổ sung Nhà máy sản xuất phôi thép tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vào quy hoạch chung

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tạicông văn số 1888/BCT-CNNg ngày 24 tháng 02 năm 2010 về việc bổ sung Nhà máy sảnxuất phôi thép tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vào Quy hoạch pháttriển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, có xét đến năm 2025 đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 4 tháng 9năm 2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thươngtại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý