BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1908 TCT/PCCS
v/v: trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Câu hỏi: Chi nhánh ở tỉnh khác có được sửdụng hóa đơn mua tại trụ sở chính không? (vì Thông tư không hướng dẫn trường hợpnày) hoặc sử dụng hóa đơn tự in tại trụ sở chính và có đăng ký ký hiệu, sô serivới Cục Thuế nơi đặt chi nhánh?

Tổng cục Thuế cần có hướng dẫn thống nhất về cáchsử dụng, báo cáo tình hình kê khai thuế GTGT hàng tháng khi phải sử dụng hóađơn của đơn vị chính.

Trả lời:Tại gạch đầu dòng thứ 10, điểm 2,Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế GTGT quy định: “cơ sở hạch toán phụ thuộc là pháp nhân không đầy đủ cócon dấu, tài khoản ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủthuế GTGT đầu ra đầu vào, muốn kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế,cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp chi nhánh tạitỉnh khác có con dấu, tài khoản riêng, trực tiếp kê khai, nộp thuế GTGT thì sửdụng hóa đơn riêng. Trường hợp chi nhánh không có con dấu, không có tài khoản,có bán hàng hóa dịch vụ thì sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp cấp trên (hóa đơnmua tại cơ quan thuế hoặc hóa đơn tự in đã đăng ký với cơ quan thuế).

Nơi nhận
- Như trên
Lưu VP(HC,TH)TTHT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương