BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1909/LĐTBXH-TL
V/v: Chế độ trả lương

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công Ty Tnhh Dệt May Hòa Thọ

Trả lời công văn số 275 CV/TCHC/HT ngày 27/5/2006 của Công ty TNHH Dệt may Hòa Thọ về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 57 của Bộ Luật Lao động; Điều 6, Điều 7 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 và Điều 6 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ thì các hệ số mức lương theo thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nói trên và mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định là cơ sở để xếp lương, xác định đơn giá tiền lương, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Còn việc trả lương cho người lao động do công ty quyết định căn cứ vào công việc được giao, chức vụ đảm nhận, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và quy chế trả lương của công ty, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TLTC (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân