BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1909/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 11658/CT-TTHT ngày 15/11/2007 của Cục thuế thành phố Hồ ChíMinh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế TTĐB đối với thuốc láCraven A, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 5.24, mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Căncứ điểm 1, mục II, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BộTài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Căncứ mục I, Phần A (về thuế TTĐB) Thông tư số 115/2005/TT-BTC của Bộ Tài chínhngày 16 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thihành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng quy định về giátính thuế TTĐB.

Trườnghợp Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn ký hợp đồng hợp tác sản xuất thuốc lá hiệuCraven A với Công ty British American Tobacco Marketing Pte Ltd (Singapore) gọi tắt là BAT. Theo hợp đồng thì BAT cung cấp 100% nguyên phụ liệu đồng bộ theogiá quy định cho Tổng công ty công nghiệp Sài gòn để sản xuất. Ngày 9/5/2007,BAT và Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn thỏa thuận điều chỉnh giảm giá bánthuốc lá hiệu Craven A được thực hiện từ ngày 14/5/2007 thì đề nghị Cục thuếkiểm tra giá bán của Công ty phân phối nếu giá bán của Công ty phân phối giảm tươngứng do thỏa thuận điều chỉnh giảm giá bán như nêu trên. Tổng công ty côngnghiệp Sài Gòn khi bán thuốc là Craven A tồn kho tính đến thời điểm ngày14/5/2007 theo giá đã giảm thì Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế TTĐBtheo giá tương ứng với giá bán đã giảm.

Trườnghợp giá bán của Công ty phân phối không thì cơ quan thuế căn cứ vào giá bántrên thị trường để xác định căn cứ ấn định thuế TTĐB.

Đốivới khoản chênh lệch Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn nhận được từ Công ty BATdo việc giảm giá bán đối với hàng tồn kho mua từ trước ngày 14/5/2007 là doanhnghiệp chịu thuế TTĐB, thuế GTGT và thuế TNDN của Tổng công ty công nghiệp SàiGòn.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện./.


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ CST;
- Ban PC, HT; TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương