BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1909/TCT-ĐTNN
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2222/CT-TTHT ngày 17/11/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc chính sách thuế đối với tiền chi phục vụ bữa ăn do Côn ty TNHH Fine Decor Việt Nam tổ chức nấu ăn phục vụ người lao động (có quy định tại Hợp đồng lao động), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 4.3 Phần I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì:

Trường hợp Công ty TNHH Fine Decor Việt Nam tổ chức nấu ăn tại chỗ cho người lao động trong Công ty (cả 3 bữa ăn trong một ngày/người, có quy định tại hợp đồng lao động) thì Công ty được hạch toán toàn bộ chi phí của các bữa ăn nêu trên vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.

Vấn đề thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các bữa ăn nêu trên: Hiện nay Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính để sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ CST;
- Lưu VT, ĐTNN (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến