BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1909 TCT/PCCS
v/v: trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi

Câu hỏi: Việc lập lại hóađơn theo quy định hiện hành chưa hướng dẫn trường hợp do viết sai thuế suất (trườnghợp liên 2 đã giao cho khách hàng nhưng sau đó đơn vị xuất hóa đơn phát hiệnđược). Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung.

Trả lời:Căn cứ quy địnhtại điểm 1.10, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 củaChính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn, trường hợpdoanh nghiệp viết hóa đơn sai thuế suất và liên 2 đã giao cho khách hàng, nhưngsau đó đơn vị xuất hóa đơn phát hiện được thì hai bên phải lập biên bản hủy hóađơn, có chữ ký, đóng dấu của người đứng đầu doanh nghiệp, sau đó lập hóa đơnmới có ghi đúng thuế suất thuế GTGT để thay thế hóa đơn hủy bỏ trên, hóa đơnhuỷ bỏ phải lưu đủ các liên tại quyển hóa đơn, đồng thời điều chỉnh số thuếGTGT phải nộp.

Nơi nhận
- Như trên
-Lưu VP(HC, TH), TTHT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương