BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/BTP-KTrVB
V/v tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ giúp Chính phủ quảnlý nhà nước về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên toàn quốc theo Nghịđịnh số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật (QPPL) và hiện nay là Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL (thay thế Nghị địnhsố 135).

Qua 10 năm triểnkhai thực hiện, Bộ Tư pháp nhận thấy công tác kiểmtra, xử lý văn bản QPPL đã được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiệnvà đạt được nhiều kết quả tích cực như: Hệ thống bộ máy, tổ chức triển khai, thực hiện cũng như công tác xâydựng thể chế, bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ công táckiểm tra, xử lý văn bản QPPL ngày cànghoàn thiện; Việc tổ chức thực hiện đã đivào nề nếp và dần đi vào chiều sâu. Qua đó góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợppháp, tính thống nhất, tính đồng bộ và thậm chí cả tính khả thi của văn bản QPPL cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợppháp của công dân và doanh nghiệp, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, đápứng được yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường pháp chế xã hội chủnghĩa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Thành tựu đó phải kể đến sựquan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủtịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; sự nỗ lực của các cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác kiểm travăn bản QPPL tại các Bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL vẫn còn một số tồntại, hạn chế, tiêu biểu như: Thể chế về công tác kiểmtra, xử lý văn bản QPPL của một số các Bộ, ngành, địa phương chưa đượcxây dựng đầy đủ, thậm chí, có địa phương không ban hành văn bản về công táckiểm tra, xử lý văn bản QPPL mà chỉ áp dụng các quy định của cơ quan cấp trên;một số Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức trong việc bố trí biên chế,kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ công tác kiểm tra, xử lý văn bảnQPPL; nhiều Bộ, ngành và địa phương còn chưa chủ động trong việc triển khaihoạt động kiểm tra văn bản QPPL, đặc biệt là công tác tự kiểm tra, dẫn đến cònnhiều văn bản trái pháp luật chưa được kiểm tra, phát hiện kịp thời; việc xử lýcác văn bản QPPL trái pháp luật của các cơ quan, người ban hành văn bản còn chậmhoặc chưa đạt yêu cầu, nên các nội dung trái pháp luật này vẫn được áp dụng,dẫn đến tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, gây bức xúc trong xã hội; năng lực, kỹnăng nghiệp vụ của cán bộ, công chức, cộng tác viên làm công tác kiểm tra vănbản còn hạn chế nên kiểm tra văn bản vẫnchủ yếu tập trung vào thể thức và kỹ thuật trình bày mà chưa đi sâu vào nộidung văn bản; chưa chú trọng kiểm tranhững văn bản thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc được dư luậnquan tâm; công tác thống kê, báo cáo kết quảcông tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL vềBộ Tư pháp còn hạn chế.

Vì vậy, để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế kểtrên, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPLtrong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tạiHội nghị toàn quốc triển khai công tác tưpháp năm 2013: “Bộ Tư pháp, Ngành Tư pháp phải nâng cao hơn nữa chất lượngcông tác kiểm tra văn bản QPPL”kết luậncủa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản QPPL có nội dung tráipháp luật, chú trọng những lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc”, BộTư pháp đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác kiểmtra, xử lý văn bản QPPL, trong đó cần tập trung hơn nữa vào các nhiệm vụ cơ bảnsau:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND, Nghị định số40/2010/NĐ-CP và cácvăn bản hướng dẫnthi hành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượngcông tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL;

2. Quan tâm hoàn thiện thể chế, bố trí biên chế,kinh phí, xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ côngtác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; thường xuyên tổ chức tập huấn, nângcao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác soạn thảo, thẩm định,kiểm tra, xử lý văn bản QPPL;

3. Chỉ đạo tăng cường tự kiểm tra và kiểm tra cácvăn bản QPPL theo thẩm quyền, đặc biệttập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc; xử lý triệt để,kịp thời những văn bản trái pháp luật đã tự kiểm tra, phát hiện hoặc đã đượccác cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo;

4. Chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, tổ chức phối hợpchặt chẽ với tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành; các Sở, ngành phối hợp chặtchẽ với Sở Tư pháp để thực hiện có hiệu quả công tác soạn thảo, thẩm định, kiểmtra, xử lý văn bản QPPL theo quy định của pháp luật;

5. Bố trí biên chế làm công tác pháp chế tại cácSở, ngành theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chứcbộ máy của tổ chức pháp chế;

6. Chỉ đạo thực hiện tốt việc thống kê số liệu vềcông tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; xây dựng Báo cáo công tác kiểm tra, xửlý văn bản QPPL tại Bộ, ngành, địa phương định kỳ theo quy định và gửi về CụcKiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

7. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với BộTư pháp để Bộ Tư pháp thực hiện tốt chức năng giúp Chính phủ quản lý nhà nướcvề công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL nói riêng và các chức năng, nhiệm vụkhác của Bộ, của Ngành Tư pháp nói chung.

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cơ quan, đơnvị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trên, nhằm nâng cao hiệu quả của công táckiểm tra, xử lý văn bản QPPL, góp phần đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tínhthống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL trên toàn quốc.

Trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/hiện);
-
Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để t/hiện);
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường